Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO-beleidsverklaring Daniël Pijnacker B.V.
 
De strategie van Daniël Pijnacker BV is gericht op het behalen van voldoende winst,
waardoor werkgelegenheid en continuïteit van de organisatie zijn gewaarborgd en
ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers kunnen worden geboden.
 
Daniël Pijnacker BV is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord,
vakkundig en klantgericht opereert. Door middel van het invoeren, in stand houden en het
verbeteren van de verschillende zorgsystemen, wordt een vooruitstrevende en continu
verbeterende organisatie bewerkstelligd.
 
Zorgsystemen (zoals ISO 9001 en VCA), certificeringtrajecten, milieuzorg, energie-efficiency, duurzaamheid en verantwoord ondernemen vormen een niet meer weg te
denken onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Deze onderwerpen staan dan ook als vast
punt binnen Daniël Pijnacker BV op de agenda. Genoemde onderwerpen hebben voor ons
een hoge prioriteit.
 
Daniël Pijnacker BV zal zich volledig inspannen voor de doelen op het gebied van
duurzaamheid, energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
Daniël Pijnacker BV tracht de gewenste doelen op het gebied van duurzaam bouwen,
energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bereiken ook als de
markt daar (nog) niet om vraagt.
 
Daniël Pijnacker BV zal binnen haar zorgsysteem procedures aanpassen of ontwikkelen zodat de eisen zoals hierboven gesteld in de bedrijfsprocessen opgenomen worden, waardoor aspecten meetbaar en verbeterbaar worden.
 
Daniël Pijnacker BV maakt het voor derden mogelijk bereikte resultaten op dit gebied in te zien.
 
Wij sturen hier ook actief op aan Daniël Pijnacker BV draagt haar MVO-prestaties actief uit,
zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het
bewerkstelligen van goede werkomstandigheden en maatschappelijk verantwoord
ondernemen, gekoppeld aan het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn
speerpunten binnen Daniël Pijnacker BV. Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een
continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken is. Communicatie
over alle aspecten van met MVO vindt ruimschoots plaats.
 
Milieu- en energiebeleid
Milieu- en energiebeleid zijn belangrijke onderdelen van de MVO-visie. Daniël Pijnacker BV
wil daar waar mogelijk nadelige milieueffecten beperken. Enerzijds door continu te
verbeteren op het gebied van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van
CO2, anderzijds door het in kaart brengen van fysieke afvalstoffen en potentiële
reductiemogelijkheden.
Daniël Pijnacker BV wil het continu verbeteren van energie-efficiency bereiken door:
• Het inrichten van een energiemanagementsysteem;
• Het in kaart brengen en actualiseren van de energiestromen binnen ons bedrijf;
• Het plannen, uitvoeren, beoordelen en evalueren van energiereducerende maatregelen;
• Het werken volgens de geldende milieu en energie wet- en regelgeving;
• Daar waar mogelijk gebruik maken van alternatieve brandstoffen en groene stroom;
 
Ketenaansprakelijkheid
Daniël Pijnacker BV erkent dat zij, als opdrachtgevend bedrijf, ook een verantwoordelijkheid
heeft in de totale keten. Om deze reden worden ook concrete afspraken gemaakt met
externe belanghebbenden, waaronder leveranciers, onderaannemers,
belangengroeperingen en overheden om gezamenlijk te werken aan een betere
leefomgeving.
 
Doelstellingen
Om het MVO-beleid gestalte te geven worden er eens per jaar doelstellingen vastgesteld.
Deze doelstellingen ondersteunen en geven richting aan het totale beleid. De doelstellingen
worden door, of onder verantwoording van, de directie verspreid door alle lagen van de
organisatie. Deze doelstellingen zijn dynamische documenten en worden periodiek bewaakt.
 
Middelen
Om de visie en de hieraan gerelateerde taak- en doelstellingen te realiseren zullen binnen de
mogelijkheden die Daniël Pijnacker BV heeft, voldoende tijd, personeel, middelen, materieel
en financiën ter beschikking worden gesteld.
 
Toepassingsgebied
 
Deze beleidsverklaring is van toepassing op alle gelieerde bedrijven van Daniël Pijnacker B.V.
Het beleid wordt gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden. Tevens wordt het beleid kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn.
 
Deze beleidsverklaring zal minimaal jaarlijks worden beoordeeld op actualiteit,
toepassingsgebied en functionaliteit. Deze beleidsverklaring wordt beschikbaar gesteld aan
het publiek door middel van onze website.
 
Daniël Pijnacker BV vertrouwt erop dat iedereen zich vanuit zijn of haar positie maximaal
inzet om het MVO en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en na te leven.
 
Kollum, februari 2015
 
Directie Daniël Pijnacker BV
 
Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
 
Laatste nieuws
Donderdag 15 Juni 2017
Sjouke Henstra viert 25 jarig dienstverband
lees verder
Woensdag 15 Februari 2017
Nieuwe bedrijfswagens
lees verder
Projecten
Spoedig verloop Reconstructie Metslawier
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Verbeterdebouw.nl
Woensdag 24 Juni 2015
lees verder
Fasering Reconstructie Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder
Start werkzaamheden Metslawier
Woensdag 10 Juni 2015
lees verder